Politikk

Hvem er vi?

Vi er et framtidsretta parti! Vi tror at det skal bo folk her i Skaun også om hundre år. Om hundre år skal skogene fortsatt være full av fugl og småvilt. Om hundre år skal det fortsatt dyrkes mat på jordene her i Skaun og dyr gå på beite. I fjæra skal fuglene fortsatt overvintre eller raste på gjennomreise. Vi tror at en grønn og økologisk tilnærming til samfunnsutviklinga er det mest framtidsretta alternativet! Miljøpartiet De Grønne er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Med våre folkevalgte arbeider vi for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

 

 

 

21. august, 2015

PROGRAM SKAUN 2015-2019

SAMARBEID

Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter, men være en brobygger til beste for våre etterkommere.

VÅRE HJERTESAKER

EN KOMMUNE I VEKST

Skaun kommune vokser. Det vil den antakelig gjøre i framtida også. Da er det viktig at denne veksten skjer på mest mulig miljøvennlig måte. Det bør være gode grøntområder i alle boligfelt. Barnas frie utelek må tilrettelegges på en trygg måte overalt hvor folk bor. Planleggingen av gater og plassering av de enkelte hus bør gjennomføres på en mer grundig måte allerede fra begynnelsen av, slik at fortettingen kan gjennomføres på en mer miljøvennlig og menneskevennlig måte. Samtidig ønsker vi et sterkere fokus på universell utforming. Energibruken i boliger og næringsbygg bør i framtida bli positiv, slik at vi produserer mer energi enn vi forbruker. Helt konkret ønsker vi oss solkraftanlegg på alle kommunale bygg.

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

Miljøpartiet De Grønne ønsker å være i forkant i uviklingen når det gjelder vern av særskilte naturområder. Myndighetenes verneplaner er å anse som et minimum, det er fullt mulig å verne enda mer. Når et område allerede er vernet, er dette å anse som et varig vern, og derfor skal disse få være i fred for alltid. Vi ønsker å følge et føre-var-prinsipp, slik at vi ikke risikerer å ødelegge noe som ikke kan repareres. Vi vil konkret støtte arbeidet med ”Marin verneplan for Gaulos-området”, som inkluderer Buvikfjæra og Brekkberga.

JORDBRUK

Skaun er en stor skog- og jordbrukskommune. Slik vil vi det skal være i framtida også. Miljøpartiet De Grønne ønsker at all mat i framtida produseres mest mulig etter økologiske prinsipper. Vi tror at det nytter å etterspørre flere økologiske produkter i butikkene og legge bedre til rette for økologisk drift av gårdsbruk. Vi ønsker å arbeide for at jord som nå ligger brakk blir oppdyrket og at utmarksbeiter igjen kan bli tatt mer i bruk. Et variert kulturlandskap hjelper til at flere plante- og dyrearter vil trives og at gjengroing unngås. Utbyggingen av boliger og næringsbygg skal ikke gå på bekostning av matjorda. Vi går inn for et sterkt jordvern og vil arbeide for å støtte de bønder som ønsker å fortsette driften av åker og eng.

FRILUFTSLIV

I Skaun har mange mennesker som er glade i naturen gjort en stor innsats for friluftslivet gjennom mange år. Vi ønsker å fortsette dette gode arbeidet, med å skilte stier og sette opp gapahuker og la alle mennesker få en lettere tilgang på opplevelser i naturen. Vi ønsker at kommunen kan bli enda flinkere til å vedlikeholde benker og skilt langs pilegrimsleia. Et godt tilrettelagt friluftsliv er fremmende for folkehelsa!

GANG- OG SYKKELVEGER

For at utslippene av klimagasser skal kunne gå ned, må flere få muligheten til å sykle og gå i stedet for å kjøre bil. Derfor ønsker vi å legge til rette for enda flere trygge gang- og sykkelveier i Skaun. Et grundig arbeid med trafikksikkerhet fører også til et bedre miljø. Jo flere som sykler og går, jo mindre utslipp og mer helse og trivsel! Konkret ønsker vi å få til tryggere sykkelparkering ved Park and Ride-plassene.

KOLLEKTIVTRANSPORT

Bedret kollektivtransport i alle deler av kommunen er en av våre hjertesaker og vi vil alltid arbeide for bedret kollektivtilbud, også om kvelder og i helgene.

FLYKTNINGER

Ingen kan hjelpe alle flyktningene i verden. Men vi kan alle hjelpe så mange vi kan ved å støtte de forskjellige hjelpeorganisasjonene som arbeider for mennesker i nød. Og vi har plass til flere her i Skaun! Det mennesker på flukt oftest trenger, er trygghet og hjelp til å komme i gang med det nye livet sitt. Derfor vil vi arbeide for at Skaun kan ta imot noen flere flyktninger enn vi gjør i dag.

GATER OG VEGER

For at sykebilen skal komme raskt hjem til deg og gjester kan finne fram, vil vi arbeide for at alle gater og veger skal få navn og alle hus få nummer.

SKOLE OG NÆRMILJØ

Vi mener at å bevare de lokale skolene er det beste for bomiljøet i bygdene. Derfor vil vi beholde både Jåren-Råbygda og Viggja skoler. De må selvfølgelig tilføres nok ressurser slik at de kan være et pedagogisk fullverdig tilbud. Ved planleggingen av skolebygg er det viktig at man bygger fleksibelt, slik at skolene lettere kan tilpasses nye pedagogiske retningslinjer og endring i elevtall.

FRIVILLIGHET

Et samfunn vokser i medmenneskelighet av folk som frivillig gjør en innsats for bygda og nærmiljøet. Vi ønsker å legge til rette for at de frivillige kan få gode arbeidsvilkår, gjennom økte kulturmidler og mer administrativ støtte, både til idrettslagene, kirken og alle andre frivillige lag og foreninger.

SKOLE OG BARNEHAGE

Barn som flytter til Skaun med familien sin, må få plass i skole og barnehage. Men enda viktigere enn skolebygningene, er gode lærere og andre voksne. Derfor ønsker vi at det prioriteres flere stillinger innen både skole og barnehage, heller enn å bygge de fineste byggene.

For å lære barna hvor maten kommer fra og respekt for jorda, ønsker vi at skolene kan få laget egne skolehager, der undervisningen kan bli virkelig jordnær.

ØKOLANDSBY

Vi ønsker å arbeide for etableringen av en eller flere økolandsbyer – et framtidsretta boligområde der målsetningen er å bli selvforsynt på mange områder.

NÆRINGSLIV

Et framtidsretta næringsliv er først og fremst et lokalt næringsliv. Vi ønsker å arbeide for at bedrifter av forskjellige slags størrelser og innen mange slags bransjer kan få etablere seg i Skaun. Når oljetida tar slutt i Norge, vil vi igjen måtte produsere og reparere våre egne ting. Derfor er det viktig at vi i arealplanlegginga setter av plass til utvikling av forskjellige verksteder og små fabrikker. Vi vil støtte slike tiltak som elevbedrift, ungt entrepenørskap og andre innovasjonsprosjekter i skolene.

 

GJENBRUK

Menneskenes overdrevne forbruk er en av de viktigste grunnene til miljøproblemene på jorda. En vei ut av dette er å bruke ting om igjen. Gjenbruk i alle fasonger, kurs i redesign og opprettelse av byttetorg er tiltak vi ønsker å støtte. Vi vil arbeide for en enda bedre kildesortering.

KULTUR

Miljøpartiet De Grønne ønsker å være med på å utvikle kulturlivet i kommunen gjennom alle slags kunst- og kulturuttrykk, særlig for og blant ungdom. Vi ønsker at det blir opprettet en kommunal kulturminneplan, slik at vi tar enda bedre vare på de kulturminner som finnes hos oss. Vi ønsker at de arkeologiske funn som nylig er gjort i Skaun, gjør oss alle stolte over vår historie.

REPARASJON AV NATUREN

Over hele kloden har natur blitt ødelagt. Det har også skjedd i Norge. Noe er gått tapt for alltid, men mye kan fremdeles reddes. Vi ønsker at Skaun kommune kan være en spydspiss i arbeidet med å sørge for at parker og grøntområder hos oss kan fylles av et mer variert plante- og dyreliv. Vi har tro på et biologisk mangfold, at vi her lokalt må ta vare også de små leveområdene for sjeldne dyre- og plantearter.